Forretningsutvikling

Forretningsutvikling dreier seg om å identifisere, vurdere og utvikle nye, eller forbedre eksisterende, forretningsmuligheter. Sagt med andre ord dreier forretningsutvikling seg om å se nye muligheter og utnytte disse for å skape vekst og utvikling.

Forretningsutviklingsprosesser foregår både i privat og offentlig sektor. I offentlig sektor snakker man gjerne om virksomhetsutvikling, men prinsippene er de samme.

Hovedprosessen består av tre faser:

  • Kartlegge alternativer og identifisere av mulighetsrom
  • Iverksette effektive prosesser for evaluering og prioritering av handlingsalternativer
  • Effektiv implementering og iverksettelse av de prioriterte tiltakene

Forretningsutvikling kan omfatte mange ulike typer prosesser og går gjerne på tvers av ulike avdelinger og fagområder. Skagerak Consulting benytter derfor en tverrfaglig og løsningsorientert tilnærming hvor vi trekker inn rådgivere med bakgrunn fra forskjellige fagområder.