Virksomhets- og forretningsutvikling

I takt med de stadig raskere endringene i samfunnet, er det også et økende omstillingsbehov i både offentlig og privat sektor. Skagerak Consulting har derfor utviklet et bredt spekter av tjenester innen strategi- og virksomhetsutvikling for å bistå i slike endrings- og omstillingsprosesser. Vår tilnærming skiller seg ut ved at vi ikke bare fokuserer på de strategiske og overordnede elementene, men også er opptatt av den praktiske og operative siden. En helhetlig og forankret prosess er avgjørende. Alt for mange gode planer har feilet i gjennomføringen fordi man har oversett de praktiske og operative sidene. Samtidig mislykkes alt for mange operative tiltak og forbedringsprosessen fordi de ikke har den nødvendige strategiske forankringen.

Vi skaper resultater

Gjennom gode, faglig fundamenterte og praktisk orienterte prosesser hjelper vi våre oppdragsgivere med å skape:

– Økt effektivitet
– Styrket konkurranseevne
– Bedre styring og kontroll
– Høyere kvalitet
– Bedre miljø

Skagerak Consulting tilbyr et bredt spekter av tjenester innen strategi- og virksomhetsutvikling. De viktigste tjenesteområdene er:

– Forretningsutvikling
– Økonomistyring
– IKT
– Salg og markedsføring
– Kvalitet og miljø

Flere av våre rådgivere tilbyr også management for hire oppdrag innen de ovennevnte områdene.