Ringerike kommune ruster seg for spenstige vekstplaner

I 2017 vedtok formannskapet i Ringerike kommune å etablere en utviklings- og strategiavdeling direkte under rådmann Tore Isaksen. Skagerak Consulting fikk oppdraget med å rekruttere og sette sammen den nye avdelingen.

Ringerike betraktes som et av de største vekstområdene i Norge, med utvikling av Ringeriksbanen og nye E16 nedfelt i konkrete planer. Formålet med etableringen av den nye avdelingen har vært å ta et tydelig strategisk grep for å nå visjon og hovedmål fram til 2030.

Som et resultat av de nevnte prosjektene, ser kommunen for seg en betydelig utvikling både når det gjelder befolkning og næringsliv. Ringerike kommune skal ha klima- og miljø som retningsgivende rettesnorer for utforming av framtidige utviklingstrategier. Kommunen har som mål å bli en foregangskommune innenfor «grønn» teknologiutvikling.

Den nye strategi- og utviklingsavdelingen har fått ansvar og myndighet for utarbeidelse av planer og strategier på bestilling fra formannskap og kommunestyre. Avdelingen ledes av assisterende rådmann og består for øvrig av en byplansjef, næringssjef og klima- og miljøsjef. I tillegg til å utarbeide, skal avdelingen også initiere planer og forslag på eget initiativ i samråd med Rådmannen.

Hovedansvaret og primæroppgavene til den nye organisatoriske enheten vil i stor grad være knyttet opp mot kommuneplanens samfunns- og arealdel.

Videre ligger det i første omgang et særskilt ansvar for arbeidet med områderegulering for Hønefoss, videre byutvikling og trafikkløsninger, koplinger mot den statlige reguleringsplanen for fellesprosjektet nevnt ovenfor, økt befolkningsvekst og næringsetableringer.

Ansvaret for næringsutvikling og -etableringer vil innebære koordinering og oppfølging i samarbeid med eksisterende næringsliv og aktører.

Tidlig i 2018 ga Ringerike kommune Skagerak Consulting ansvaret for å rekruttere til de fire nevnte stillingene assisterende rådmann (strategidirektør), byplansjef, næringssjef og klima- og miljøsjef. I tillegg til å rekruttere personer med de rette kvalifikasjoner og forutsetninger for å takle rollen, gikk arbeidet ut på å sette sammen et velfungerende team som sammen skal sørge for å operasjonalisere de vedtatte strategier og planer.

Som en ledende aktør innen kommunal rekruttering i Norge, var oppgaven for Skagerak Consulting med å bygge opp en dedikert strategiavdeling på utsiden av kommunens øvrige administrasjon, i seg selv relativt unik. Denne måten å organisere en reddyrket strategiprosess i en vekstkommune, er både spennende og nytenkende.

Pr. oktober 2018 er avdelingen 100% operativ og de nye lederne fullt i gang i arbeidet med å utvikle kommunen mot nye mål.

For mer informasjon om kommunal rekruttering, ta kontakt med en av våre rådgivere innen rekruttering: Rekruttering
Eller kontakt oss på: rekruttering@skc.no