Category Archives: Strategi og virksomhetsutvikling

Ny leder for Skagerak Consultings Oslo-kontor

Tore Eriksen er fra 1. april gått inn i rollen som leder for Skagerak Consultings Oslo-kontor. Han vil også være leder for selskapets faggruppe innen strategi- og virksomhetsutvikling og inngå i Skagerak Consultings ledergruppe. Tore har faglig, bred erfaring både som linjeleder og rådgiver, og vil jobbe aktivt mot virksomheter med behov for omstilling, utvikling og effektivisering.

Tore har erfaring fra både privat og offentlig sektor. Han har blant annet vært direktør for KMPGs rådgivningsområde innen offentlig, helse og infrastruktur, partner og leder for PwCs rådgivning mot offentlig sektor og associate partner samt leder for IBM Consulting Services sin virksomhet rettet mot staten. I disse selskapene var han også en del av den internasjonale industri-ledergruppen. Før han begynte sin konsulentkarriere, jobbet han i Forsvaret med bl.a. planlegging og budsjettkoordinering av all forsynings- og støttevirksomhet og som forvaltningsdirektør ved Forsvarets forskningsinstitutt.
Les mer om Tore og hans bakgrunn her: Tore Eriksen

Miljøfyrtårn viser vei for klimabevisste kunder

Skagerak Consulting har siden 2007 hjulpet norske bedrifter med å bli Miljøfyrtårn. Spesielt de siste par årene har vi sett en gryende miljøoppvåkning blant norske ledere. Klimaendringene er vår tids største utfordring, men for bare få år siden var miljøledelse og miljøfokus  et tema kun for de spesielt interesserte.

Markedet gjør ledere mer miljøbevisste

Norske ledere er i dag mer bevisste på virksomhetens miljøbelastning og energibruk enn tidligere. Årsaken er kanskje ikke at lederne selv er blitt så mye mer miljøbevisste, men de ser at miljø opptar en stadig større andel av befolkningen. Miljøfaktoren er i ferd med å bli, ikke bare et konkurransefortrinn, men en forutsetning for å få lov til levere mange typer varer og tjenester.

Miljøfyrtårn skaper ringvirkninger

I dag er nærmere 5000 virksomheter Miljøfyrtårn-sertifisert og over 800 bedrifter er sertifisert etter ISO 14001-standarden. For å kunne opprettholde sertifiseringen over tid, må disse dokumentere bevisste miljøvalg. Et av kravene som skal dokumenteres, er at de velger miljøvennlige og miljøsertifiserte produkter og underleverandører. Underleverandører som ikke tilfredsstiller miljøkravene, vil dermed bli valgt bort til fordel for de som kan dokumentere sin miljøprofil. Man får dermed en virkning som kan sammenlignes med et pyramidespill hvor hver miljøsertifiserte virksomhet legger grunnlaget for flere nye. Bedrifter som ikke henger med i denne utviklingen, vil derfor på sikt kunne miste viktige kunder både i privat- og bedriftsmarkedet.
Ikke nok med at miljøsertifiserte bedrifter opplever en positiv markedseffekt. Vi får også tilbakemeldinger om at mange opplever reduserte kostnader på grunn av økt bevissthet rundt innkjøp, lavere energikostnader og lavere transportkostnader. Statistikker viser også at Miljøfyrtårn-bedrifter generelt sett har lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Miljøsatsing gir også en viktig omdømmeeffekt. Fordelene er med andre ord mange.

Nytt miljøfokus i offentlige innkjøp

I 2007 gikk miljøvernministeren ut med et klart budskap om at staten skulle stille strengere miljøkrav i forbindelse med offentlige innkjøp. Effekten av dette initiativet var dessverre relativt kortvarig. I en periode ble det i svært mange anbud stilt som et absolutt krav at leverandørene, gjennom et miljøsertifikat eller på anen måte, skulle dokumentere sin miljøsatsing. Etter noen år ble dette kravet nærmest fraværende i de fleste anbudskonkurranser. Men det siste året har vi sett en ny bevisstgjøring også på dette området. Spesielt i kommunal sektor begynner man nå å ta bevisste miljøvalg. Dette gjelder særlig i de kommunene som har satt seg som mål å Miljøfyrtårn-sertifisere alle enheter. Oslo kommune er her en foregangskommune. Her er 373 av de kommunale virksomhetene blitt Miljøfyrtårn. Andre kommuner kommer også etter. Sandefjord kommune er en annen kommune med klare miljøambisjoner. Her var målet at alle kommunens enheter skulle være Miljøfyrtårn-sertifisert innen utgangen av 2015. De ligger litt etter framdriftsplanen, men er i god driv og regner med å nå målet i løpet av 2016.

Offentlige virksomheter har markedsmakt

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for mer enn 400 milliarder, eller 18% av brutto nasjonalprodukt, hvert år. I Klimaforliket blir det slått fast at grønnere innkjøp er et viktig verktøy i klimakampen. Regjeringen har også sagt at de vil «sørge for at offentlig sektor, som kunde, bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger». Dersom stat og kommune virkelig setter kraft bak ordene og legger inn miljø som et kvalifikasjonskrav i sine anbud, vil vi virkelig kunne oppleve en norsk miljørevolusjon.

Det er viktig å reise kollektivt, og det kan bli ordentlig ufyselig for de leverandørene som står igjen på perrongen når dette toget går.

Ønsker du å vite mer om Miljøfyrtårn-sertifisering, kontakt vår Miljøfyrtårn-konsulent Tom R. Gogstad:

Tom-R-Gogstad Skagerak Consulting Miljøfyrtårn konsulent

Tom R. Gogstad
Telefon: 951 75 241
E-post: tg@skc.no

Vi bistår både private og offentlige virksomheter med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg til å lede dere gjennom sertifiseringsprosessen, står vi for all oppfølging i forhold til Miljøfyrtårn-stiftelsen slik at hele prosessen skal gå så enkelt som mulig. Vi opptrer vanligvis kun som rådgivere i prosessen, men kan også bidra mer aktivt i selve implementeringsprosessen dersom dere har begrenset kapasitet i egen organisasjon.

Du kan lese mer om Miljøfyrtårn-sertifisering her: Miljøfyrtårn-sertifisering
Eller på Miljøfyrtårn-stiftelsens nettsider: www.miljofyrtarn.no

Menova AS

Logo-Menova

Menova er en arbeidsinkluderingsbedrift eid av Ringerike og Hole kommuner. Skagerak Consulting har gjennom de siste årene gjennomført en lang rekke prosjekter for Menova, blant annet strategiprosesser, bistand i forbindelse med anbudsprosesser, forretningsutvikling, kalkyle og lønnsomhetsberegninger, kvalitetssikringsprosesser og Miljøfyrtårn-sertifisering.

 

Samler Vestfold til ett reiselivsrike

IMG_4308-3En styringsgruppe som representerer et bredt spekter av reiselivsnæringen Vestfold, har det sist året jobbet med å etablere et felles destinasjonsselskap for Vestfold. Skagerak Consulting har hatt ansvaret for å utvikle strategi og forretningsplan for det nye selskapet samt bistå i etableringsprosessen.

Prosjektet er initiert og finansiert av Nærings- og fiskeridepartmentet og Vestfold fylkeskommune, men det nye destinasjonsselskapet skal eies og drives av reiselivsnæringen.

Vestfold er i dag en av de få regionene i Norge som ikke har et felles regionalt reiselivsselskap. Uten en felles regional satsing vil ikke Vestfold bli presentert som reisemål i Innovasjon Norges internasjonale markedsføringskampanjer. Det nye selskapet er planlagt igangsatt primo 2016.

Skagerak Consultings forslag til forretningsplan for det nye selskapet blir møtt med stor interesse ikke bare i Vestfold, men også på nasjonalt nivå. Hovedtrekkene i planene ble presentert for fylkets politikere og reiselivsaktører på en stor reiselivskonferanse på Quality Hotel Tønsberg i november. Planene fikk her bred støtte og også en del gode råd fra blant annet Eigil Rian (Nærings- og Fiskeridepartementet), Kristin Krohn Devold (adm. dir NHO Reiseliv) og Bente Holm (Visit Oslo).

Du kan lese mer om konferansen på Tønsberg Næringsforeningens nettsider: Vestfolds reiselivssatsing – med nasjonal oppmerksomhet