Category Archives: Leder og organisasjonsutvikling

SkC hjelper IKT Agder med å møte morgendagens utfordringer

IKT Agder har engasjert Skagerak Consulting for å gjennomføre et større organisasjons- og lederutviklingsprogram. Bakgrunnen for igangsettingen er selskapets behov for å tenke nytt i en tid med stadig tøffere rammebetingelser. Programmet, som er i oppstartsfasen, vil strekke seg over to år.

IKT Agder ble etablert som et interkommunalt selskap i 2003 og eies av Aust-Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Froland og Grimstad. Selskapet er lokalisert i Arendal.

Et viktig mål med organisasjons- og lederutviklingsprogrammet er å gjøre selskapet i stand til å møte endrede rammevilkår og økte kvalitets- og effektivitetskrav. Rammevilkårene for selskapets kommunale eiere blir stadig tøffere, endringer i innbyggernes demografiske sammensetning etc. betyr at norske kommuner må tenke nytt rundt hvordan de organiserer seg, hvordan de leverer tjenester til sine innbyggere og hvordan tar i bruk teknologi. IKT Agder vil ha en sentral rolle i dette arbeidet hos selskapets eiere.

IKT Agder tilbyr følgende til eierkommuner og andre eksterne kunder:
• Service og supporttjenester
• Drift og forvaltning av IKT systemer
• Avtaleforvaltning innenfor IKT området
• Videreutvikling av IKT tjenester i nært samarbeid med kundene

125 tillitsvalgte samlet for bedre sykehussamarbeid

Av hensyn til pasienter og de ansatte, er det viktig at ledere og tillitvalgte er trygge i sine roller og har et best mulig samarbeid. Dette var bakgrunnen for at 125 tillitsvalgte i Fagforbundet i november, var samlet til seminar under Skagerak Consultings ledelse.  Tillitsvalgte fra omtrent alle sykehus i Norge var representert.

Skagerak Consulting arbeider både med ledere og tillitsvalgte fra flere fagforeninger i sykehusene. Våre rådgivere har derfor bred erfaring med å skape en felles forståelse og en felles plattform for å skape trygghet og godt internt samarbeidsklima. En del av denne erfaringen ble delt med Fagforbundets representanter.

Seminaret ble ledet av Øyvind Drangsland fra Skagerak Consulting. De viktigste temaene som ble gjennomgått var:

 • Hva opplever du som tillitsvalgt er de største utfordringene på egen arbeidsplass
 • Hvordan lykkes du i rollen som tillitsvalgt
 • Hvordan påvirke når du ikke har formell makt eller posisjon
 • Hvordan motivere medlemmer og ulike yrkesgrupper
 • Kommunikasjon – tillitsvalgtes viktigste redskap
 • Ulike kommunikasjonsstiler du som tillitsvalgt må beherske
 • Hvordan håndtere hersketeknikker

Nytt kurs: «Du och jag Alfred», del 2- Profesjonsrollen i barnehagen

Nå er oppfølgeren til suksesskurset ”Du och jag Alfred” endelig tilgjengelig for alle ansatte i barnehagen.

Barnehagen er den viktigste læringsinstitusjonen i forhold til å utjevne sosiale forskjeller og forhindre reproduksjon av sosiale mønstre. Barnehagebarn kommer til barnehagen med forskjellige forutsetninger for å lykkes i barnehagen. Utøvelse av en reflektert og velmenende profesjonsrolle kan være den forskjellen noen barn trenger…

I en travel barnehagehverdag er det dessverre liten tid til å løfte blikket og vurdere utførelse av egen profesjonsrolle. På dette viktige kurset om profesjonsrollen i barnehagen får deltagerne mulighet til å vurdere egen profesjonsrolle opp mot sentrale føringer (KD), barnehagebasert forskning og viktig teori på barnehageområdet.

Temaer på kurset
Kurset vil blant annet ta for seg følgende temaer:

 • Profesjonsrollen i barnehagen i forhold til:
  – Styringsutfordringer, organisering og ledelse
  – MAFAL-prosjektet
 • Børnehaven gør en forskeld…
 • Profesjonsrollen og SOLLD
 • Profesjonsrollen ved fravær
 • Negativ samhandling med barn

Anbefaling
Vi anbefaler at hele personalgruppen deltar på dette kurset for å sikre gjennomføring i praksis. Ut fra erfaring ønsker vi at antall kursdeltagere ikke overstiger ca.25- 30 per kurs. Mindre grupper sikre ønsket gruppedynamikk, læringsfokusert delingskultur og vi rekker gjennomgang av utdelte oppgaver i plenum.

hand

”Dette kurset tar både barn og barnehagesektoren på alvor, og det sikrer felles bevissthet og handling i en ønsket retning.”

 

Kursholder

Lars Grimstad, seniorrådgiver i Skagerak Consulting AS

For mer informasjon, ta kontakt med Lars Grimstad: Kontaktinformasjon Lars Grimstad

Last ned kursinvitasjonen her: «Du och jag Alfred» – Del 2

Vellykket start på ledelsesprogrammer Ordtilhandling

Ordtilhandling kull 9 har nå vært gjennom sin første samling. Samlingen ble ledet av Hans Trygve Kristiansen og Ellen Liverød Aasmundtveit. Liv Arnesen, eventyrer, foredragholder og lærer, satte en ekstra spiss på samlingen ved å snakke om betydningen av en tydelig visjon, 100%-ansvar, samarbeid og det å forstå hverandre som viktige ingredienser for å lykkes.

Det er totalt 35 personer som deltar på årets ledelsesprogram. Disse representerer et bredt spekter av ledelseområdet fra mellomledere og toppledere i privat sektor til rådmenn i offentlig sektor. Siden oppstarten har nå over 200 ledere vært gjennom ledelsesprogrammet Ordtilhandling.

Neste samling er 17. og 18. oktober. Imellomtiden jobber lederne med praktisk bruk av de verktøyene de fikk i første samling. De følges også opp av Ordtilhandlings rådgivere.

Ledelsesprogrammet Ordtilhandling – det er nå åpnet for påmelding

Skagerak Consulting tilbyr nå, sammen med Hans Trygve Kristiansen, ledelsesprogrammet Ordtilhandling.

Vårt ledelsesprogram er praktisk orientert, basert på lang erfaring og kjent utviklingsteori. Utvikling skjer i dynamiske prosesser i samspill med andre ledere fra store og mellomstore bedrifter og fra offentlig sektor. Programmet går over ti måneder og har ca. 30 deltakere. Det er delt opp i seks moduler à to dager. Mellom modulene møtes deltakerne i mindre grupper på ca. 5 deltakere som følges opp og coaches tett av en av våre rådgivere.

Programmets samlinger i 2016/2017 blir gjennomført på Farris Bad i Larvik og er lagt til følgende datoer:
MODUL 1 29.08.—30.08.
MODUL 2 17.10.—18.10.
MODUL 3 12.12.—13.12.
MODUL 4 13.02.—14.02.
MODUL 5 24.04.—25.04.
MODUL 6 12.06.—13-06.

For å få maksimalt utbytte av programmet, jobber deltakerne mellom samlingene i team som møtes og diskuterer konkrete problemstillinger. På den måten fokuserer vi på utfordringer du møter i din lederrolle og i din organisasjon. Samlingene inneholder omfattende gruppearbeid og motiverende foredrag. Alle som deltar, får individuelle oppgaver mellom samlingene.

Les mer om påmelding, innhold og gjennomføring på:

ordtilhandling.no

Eller kontakt Hans Trygve Kristiansen på 901 83 799 eller post@ordtilhandling.no

oth-logo

Voksenrollen – en avgjørende faktor for kvalitet i barnehagen

Barnehage

Skagerak Consultings seniorrådgiver Lars Grimstad offentliggjør i magasinet Utdanning nr. 7/16 en undersøkelse som viser at mange barnehager ikke har den tette og positive samhandlingen som er nødvendig for å skape et godt utviklingsmiljø for barna.

Forskning viser at det er tre faktorer som har vesentlig betydning; antall ansatte per barn, pedagogtetthet og ansattes evne til å spille en god voksenrolle i møte med det enkelte barn. Undersøkelsen viser at mange barnehager har et klart forbedringspotensial på det siste punktet.

Grimstads analyse, som baserer seg på tilbakemeldinger fra 92 respondenter, viser blant annet at det mange steder foregår en negativ samhandling mellom barn og voksne. Med negativ samhandling menes blant annet at personalet kjefter på barn mens andre voksen og barn er tilstede. Dette er et klart brudd på retningslinjene i Rammeplan for barnehagers innhold og oppgaver hvor det stilles krav til at personalet har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt og etablere en relasjon preget av nærhet, lydhørhet og innlevelse uten krenkende ord eller handlinger.

Barnehagens viktigste tiltak mot å behandle barn feil, er at personalet etablerer en åpen og velmenende tilbakemeldingskultur. I en velfungerende tilbakemeldingskultur hjelper kollegaer hverandre med å utvikle voksenrollen. Problemet er derfor i stor grad et ledelses- og organisasjonsproblem som kan løses ved at lederen for barnehagene setter i verk de nødvendige tiltakene.

Les artikkelen på Utdanningsnytt.no: Utdanningsnytt.no
Eller last den ned som en pdf: Utdanning 07-16

Lars Grimstad har master i organisasjon og ledelse fra NTNU og har bred erfaring innen barnehagedrift både fra privat og offentlig sektor. I 2009 ble han av en fagjury i Private Barnehagers Landsforbund, kåret til å være blant Norges beste ledere innen den private barnehagesektoren. I Skagerak Consulting jobber han med prosjekter innen leder- og organisasjonsutvikling med hovedfokus på barnehager og offentlig sektor.

Les mer om Lars her: Lars Grimstad

Lars Grimstad – ny seniorrådgiver innen ledelsesutvikling

Lars Grimstad begynte 1. april som seniorrådgiver i Skagerak Consulting. Han vil jobbe med leder- og organisasjonsutvikling, med hovedfokus på barnehager og offentlig sektor. I tillegg til å jobbe med forbedringsprosjekter/innovasjon, management for hire og prosjektledelse, er han også en ettertraktet kurs- og foredragsholder.

Lars har master i organisasjon og ledelse fra NTNU og har ledererfaring både fra privat og offentlig sektor. Hans masteroppgave handlet om motiverende ledelse, noe han også har praktisert i sin egen lederrolle. I 2009 ble han av en fagjury i Private Barnehagers Landsforbund, kåret til å være blant Norges beste ledere innen den private barnehagesektoren. Som leder er han også tildelt Kunnskapsdepartementets likestillingspris og Vestfold fylkeskommunes likestillingspris.

Lars vil ha sin hovedbase ved kontoret i Sandefjord, men i likhet med de andre rådgiverne i Skagerak Consulting, er han mye på farten for å hjelpe kundene der de er.

Telefonnummer, e-post og annen kontaktinformasjon finner du her: Lars Grimstad

SkC skal drive organisasjonsutvikling ved Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har valgt Skagerak Consulting som et av selskapene som skal bidra til organisasjons- og ledelsesutvikling ved utdanningsinstitusjonen de kommende årene. Selskapets konsulenter skal bistå universitetets ledelse i ulike prosesser knyttet til ledelsesutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling.

Universitetet i Bergen har ca 14.500 studenter og 3.500 ansatte. I tillegg til UiBs fakulteter og institutter, inngår også universitetets randsoneselskaper i rammeavtalen som er inngått. Det største av disse selskapene er UNI Research som, med sine 400 ansatte, driver forskning og utvikling innen en rekke fagområder.

I 2015 ble universitetet rangert på 182 plass på The Times Higher Educations liste over verdens beste universiteter. Dette var et hopp på 42 plasser fra året før. Noe av det som har bidratt til denne gode plasseringen, er at det drives forskning på et høyt internasjonalt nivå.

Fra Skagerak Consultings side vil samarbeidet med Universitetet i Bergen ledes av Dorothee Kaiser-Gjessing og Synnøve Christensen. Begge har lang erfaring med leder- og organisasjonsutvikling i kompetansebedrifter, blant annet Universitetet i Oslo.

«Vi ser på tildelingen av denne kontrakten som en stor anerkjennelse av våre rådgiveres kompetanse – og av Skagerak Consulting som selskap. Samlet utgjør vi nå en organisasjon med mange dyktige fagpersoner med både komplementær og overlappende kompetanse. Dette gir dynamikk og nytenkning. Universitetet i Bergen er en stor organisasjon med mange dyktige mennesker, og vi ser fram til et spennende samarbeid i årene fremover», sier daglig leder Erik Aasmundtveit.

 

Skagerak Consulting utvikler ledere i MalProff-kjeden

«Dette var både morsomt, spennende og lærerikt. Skikkelig matnyttig for oss i hverdagen», sier Bård Heitmann, butikksjef i MalProff i Trondheim til kjedens Internavis Proffmagasinet.
Skagerak Consulting har gjennomført et lederprogram i MalProff-kjeden. Programmet var skreddersydd for kjeden og fikk navnet LØFT, fordi toppledelsen ønsker å bruke dette for å løfte hele kjeden.

Forside-lederkurs-Det er seniorrådgiver Lill Andersen som har gjennomført programmet som blant annet tok sikte på å gi økt trygghet i lederrollen. Andre viktige mål med prosessen var også å legge grunnlaget for bedre ressursutnyttelse og god salgskultur. I samlingene er det blitt jobbet med temaer som selvinnsikt, kommunikasjonsferdigheter, medarbeidercoaching, motivasjon, konfliktløsning og teamutvikling. LØFT har bestått av fire samlinger på 2-3 dager over ett år. Butikksjefene har jobbet med konkrete oppgaver i periodene mellom samlingene, og det har vært løpende oppfølging. Butikksjefene har også gjennomgått ulike tester for å kartlegge personlige egenskaper. Dette har vært et viktig verktøy for å få til god selvinnsikt og egenutvikling.

Les mer om hva Mal Proff skriver om lederprogrammet i sitt internmagasin: ProffMagasinet_nr_2_2015

Ønsker du å vite mer om hvordan et slik program kan tilpasses din bedrift og bransje, ta kontakt med: Seniorrådgiver Lill Andersen, tlf: 928 38 018, e-post: la@skc.no

Effect – hvordan skape en effektive ledergruppe

Mange virksomheter får ikke utnyttet potensialet fordi ledergruppen ikke fungerer optimalt. Skagerak Consulting har derfor mange oppdrag knyttet til å bedre effektiviteten i ledergrupper, både i private og offentlige virksomheter. Henning Bang, en av Norges fremste eksperter innen lederutvikling, har i mange år forsket på hva som gir effektive lederteam. Med bakgrunn i denne forskningen har han, i samarbeid med vår testleverandør Cut-e, utviklet et verktøy for å kartlegge de 27 faktorene som viser seg å være avgjørende for om man lykkes.

Utvikling av effektive ledergrupper

Verktøyet, som har navnet Effect, måler kvaliteten på ledergruppens resultater og hvordan ledergruppen fungerer. Resultatene måles opp mot en normgruppe basert på 215 ledergrupper.  Effect gir et godt grunnlag for å komme med konkrete råd om hva gruppen bør forberede seg på for å fungere optimalt. Modellen har allerede blitt brukt på over 200 norske ledergrupper.

Ønsker du å lese mer om det faglige grunnlaget for Henning Bangs arbeid, kan du gjøre det i denne artikkelen i Psykologi, tidsskriftet for den norske psykologiforening: Effektivitet i lederteam – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det?

Skagerak Consulting tilbyr nå Effect til sine kunder både i privat og offentlig sektor. Elleve av våre rådgivere har fått opplæring i Effect av Henning Bang og Cut-e.

Er du interessert i å vite mer om hvordan du kan skape en mer effektiv ledergruppe, kan du ta kontakt med en av våre sertifiserte rådgivere. Trykk på lenkene nedenfor for å få opp kontaktinformasjon. Rådgiverne er fordelt etter hvor de har kontorsted, men alle jobber uavhengig av geografi.

Kontorsted Oslo:

Elisabeth Dehn Jordbakke

Dorothee Kaiser-Gjessing

Synnøve Christensen

Torill Langbråthen

Kjetil Dunn Larsen

Svein Gabrielsen

Thor Audun Gulbrandsen

Kontorsted Vestfold:

Ellen Liverød Aasmundtveit 

Kontorsted Telemark:

Øyvind Drangsland

Lill Andersen

Erik Aasmundtveit